Томчук Микола Антонович

Викладач ВНТУ

Публікації

Навчальні посібники (2)

1. Сакевич В. Ф. Основи розробки питань цивільної оборони в дипломних проектах [Текст] / В. Ф. Сакевич, М. А. Томчук. – Друге видання. - Вінниця : ВНТУ, 2008. – 141 с.
2. Сакевич В. Ф. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураження [Текст] : навчальний посібник / В. Ф. Сакевич, М. А. Томчук . – Вінниця : ВНТУ, 2004. - 110 с.

Патенти (6)

1. Пат. 46340 А UA, МПК G01N 21/47, A61B 5/00. Пристрій для неінвазивної оптичної діагностики матеріалів біомедичного походження [Текст] / В. Г. Петрук, Г. О. Черноволик, І. В. Васильківський, М. А. Томчук (Україна). – № 2001064415 ; заявл. 23.06.2001 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 32696 A UA, МПК G01J 3/00, G01J 3/30. Спосіб нормування світлового потоку в однопроменевих спектрофотометрах [Текст] / А. Д. Слободяник, Є. С. Смолінський, В. Г. Петрук, В. С Гаркушевський, М. А. Томчук.(Україна). – № 98020604; заявл. 04.02.1998; опубл. 15.02.2001, бюл. № 1. – 2 с. : кресл.
3. Пат. 33082 A UA, МПК G01N 21/47, G01N 21/55, G01N 33/483. Пристрій для неінвазивної оптичної діагностики матеріалів біомедичного походження [Текст] / М. А. Томчук, В. Г. Петрук.(Україна). – № 98115850 ; заявл. 03.11.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 6 с. : кресл.
4. Пат. 33078 A UA, МПК G01N 21/47, G01N 21/55. Пристрій для неінвазивної оптичної діагностики матеріалів біомедичного походження [Текст] / В. Г. Петрук, М. А. Томчук, О. А. Біленький, Р. В. Біляга.(Україна). – № 98115815 ; заявл. 03.11.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 14 с. : кресл.
5. Пат. 21114 A UA, МПК H01S 3/10, G02F 1/00. Пристрій для перетворення зображення [Текст] / В. С. Гаркушевський, В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, М. А. Томчук, А. Д. Слободяни (Україна). – № 96030919 ; заявл. 11.03.1996 ; опубл. 27.02.1998, Бюл. № 1. – 4 с. : кресл.
6. Пат. 20379 A UA, МПК G01N 21/17, G01N 21/47, G01N 21/55. Пристрій для визначення відбиваючої здатності матеріалів біомедичного походження [Текст] / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, М. А. Томчук, Г. А. Корчинський (Україна). – № 95052427 ; заявл. 19.05.1995 ; опубл. 15.07.1997, Бюл. № 0. – 2 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Томчук М. А. Інформаційно-вимірювальна система для неінвазійної спектрофотометрії біотканин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.16 / Микола Антонович Томчук; Вінницький державний технічний університет. — Вінниця, 2001. — 18 с. - Бібліогр. : с. 14-15 (21 назва).

Статті (18)

1. Томчук М. А. Контроль радіоактивності житла в Україні [Текст] / М. А. Томчук, В. В. Швець, В. В. Слівінський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 62-67.
2. Поліщук О. В. Використання ділових ігор для підвищення ефективності вивчення дисципліни «цивільний захист та охорона праці в галузі» [Текст] / О. В. Поліщук, М. А. Томчук, Р. В. Варчук // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 1. – С. 43-50.
3. Рибак А. О., Томчук М. А. Пристрої віртуальної реальності як засіб підготовки фахівців / А. О. Рибак М. А. Томчук // Матеріали Науково-практичної конференції "Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців", 26-27 березня 2017 р. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2017/paper/view/3292.
4. Инновационное развитие территорий: Материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф. (Череповец, 25-27 февраля 2015 г.) / Отв. за вып. З.М. Магрупова. – Черповец: ЧГУ, 2015. – 166 с.
5. Томчук М. А. Методологічні проблеми при викладанні дисципліни цивільного захисту в період реформування [Текст] / М. А. Томчук, С. М. Спепанова // Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», Херсон, 13 червня 2013 р. - 2013. - С. [?].
6. Колесник А. В. Екологізація теплоенергетики з використанням пелетних котлів [Текст] / А. В. Колесник, М. А. Томчук // Матеріали МНПК "Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні". - Київ : КНУБА, 2011. - С. 92-95.
7. Томчук М. А. Модифікація спектрофотометричних первинних перетворювачів для вимірювального контролю відбивальних характеристик [Текст] / М. А. Томчук, Б. Я. Лученко // [?] . - 2011. - С. [?].
8. Томчук М. А. М. І. Пирогов як фундатор гуманітарного права та проблеми викладання міжнародного гуманітарного права у технічних ВНЗ України [Електронний ресурс] / М. А. Томчук, В. Ф. // Гуманізм та освіта : міжнародна науково-практична конференція, Вінниця, 14-16 вересня 2010 р. : електронне наукове видання матеріалів конференції. - 2010.
9. Математична модель перетворення проміння приповерхневим шаром біотканини з системною патологією / С. В. Шевчук, Ю. О. Безсмертний, В. Г. Петрук [та ін.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – № 2. - С. 268-273.
10. Томчук М. А. Діагностика поверхневих патологій шкіри за індикатрисами розсіяння [Текст] / М. А. Томчук, В. Г. Петрук // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. – Київ : ФАДА, ЛТД. – 2000. – Вип. № 7. - С. 430–433.
11. Розробка та аналіз математичної моделі трансформації випромінювання біотканиною [Текст] / В. Г. Петрук, М. А. Томчук, Г. О. Чорноволик, Ю. А. Бозняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – № 2. – С. 18–22.
12. Томчук М. А. Експертна система визначення терміну нанесення ушкоджень в судово–медичній діагностиці [Текст] / М. А. Томчук //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998. – №4. – С. 122–126.
13. Аналого-цифрове перетворення в задачах наукових досліджень [Текст] / О. Д. Азаров, М. А. Томчук, В. С. Іванов, О. С. Серипник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 1998. - № 3. - С. 5-8.
14. Петрук В. Г. Аналіз спектрів дифузного відбивання інтактної і травмованої біотканини [Текст] / В. Г. Петрук, М. А. Томчук, О. І. Моканюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998. – № 2. – С.149–151.
15. Управляючі системи і машини.–1998. –№3. –С.64-67.
16. Слободяник А.Д., Томчук М.А., Гаркушевський В.С., Петрук В.Г. Комп`ютерно-вимірювальна система для вивчення оптичних характеристик світлорозсіювальних середовищ // Управляючі системи і машини. – 1998. – № 3. – С. 64-67.
17. Method of diagnostic of absorption characteristics of humoral media [Text] / V. Petruck, M. Tomchuck, O. Bilenky, R. Bilyaga // 20th International scientific symposium of students and young research workers.-Zielona Gora : Politechnika Zielonogorska, 1998. – Vol. IV. – Р. 72–76.
18. Петрук В. Г. Аналіз трансформації світлового поля у інтегрувальному резонаторі [Текст] / В. Г. Петрук, М. А. Томчук, В. С. Гаркушевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту.– Вінниця : ВДТУ, 1997.– № 1.– С. 88–93.

Тези доповідей (30)

1. Томчук М. А. Особливості підготовки ІТ-фахівців в вищих навчальних закладах [Текст] / М. А. Томчук, І. В. Попова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців», Вінниця, 28-29 березня 2019 року : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 27-29.
2. Томчук М. А. Перспективи та проблеми розвитку Smart-технологій в Україні [Текст] / М. А. Томчук, І. В. Попова, М. Д. Ніколайчук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців», Вінниця, 28-29 березня 2019 року : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 53-55.
3. Воловик Б. П. Безпека персональних даних в мережі інтернет [Текст] / Б. П. Воловик, М. А. Томчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 11-13.
4. Гриб А. М. Виробничий пил і його вплив на організм людини. Заходи захисту від пилу [Текст] / А. М. Гриб, М. А. Томчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 13-16.
5. Падун А. В. Проблема доцільністі використання сучасних систем пожежогасіння [Текст] / А. В. Падун, М. А. Томчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 49-50.
6. Томчук М. А. Перспективи та проблеми розвитку smart-технологій в Україні [Текст] / М. А. Томчук, І. В. Попова, М. Д. Ніколайчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 51-52.
7. Томчук М. А. Принципи захисту транзакцій у банківській системі [Текст] / М. А. Томчук, С. А. Риндін // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 53-54.
8. Трач І.А., Кравець Н.М., Кватернюк С. М., Томчук М.А. Дослідження токсичності відпрацьованих батарейок на цибулі ріпчастій (Allium Cера) / VІІ-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З`ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2019. - С. 179-180
9. Томчук М. А. Ефективна протидія інформаційній війні [Електронний ресурс] / М. А. Томчук, Т. М. Закусило, Р. О. Білий // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5442.
10. Паланюк О. В. Сучасний погляд на автоматизоване пожежогасіння [Електронний ресурс] / О. В. Паланюк, М. А. Томчук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5439.
11. Ротар А. В. Покращення стану та впровадження іноваційних процесів в охороні праці неповнолітніх [Електронний ресурс] / А. В. Ротар, М. А. Томчук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5441.
12. Панькевич А. С. Екологічні проблеми діяльності підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій у повсякденних умовах [Електронний ресурс] / А. С. Панькевич, М. А. Томчук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5440.
13. Томчук Н. А. Газоанализатор широкого назначения на основе платформы Arduino [Текст] / Н. А. Томчук, О. В. Березюк, Е. Г. Крекотень // Сборник тезисов и докладов IХ Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 25-26 октября 2018 г. – Кокшетау (Казахстан) : КТИ КЧС МВД РК, 2018. – С. 220-223.
14. Томчук М. А. Вдосконалення процедури тестового контролю у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / М. А. Томчук // Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців", Вінниця, 29-30 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2018/paper/view/5787.
15. Драчук Б. Б. Використання розумних контрактів як засіб автоматизації та захисту фінансових операцій [Текст] / Б. Б. Драчук, М. А. Томчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 50-53.
16. Хайнацький Д. С. Підвищення стійкості об`єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] / Д. С. Хайнацький, А. К. Гнатюк, М. А. Томчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 140-144.
17. Томчук М. А. Безпековий фактор під час проектування теплових мереж [Текст] / М. А. Томчук, А. В. Колесник // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 144-147.
18. Отришко В. О. Аналіз методів тестування безпеки програмних продуктів [Текст] / В. О. Отришко, М. А. Томчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 174-179.
19. Мазур А. С. Безпека виробничого персоналу тепличних підприємств [Текст] / А. С. Мазур, С. О. Букієвський, М. А. Томчук // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 183-185.
20. Томчук Н. А. Критериальный анализ потребительских характеристик строительных материалов [Текст] / Н. А. Томчук, В. Е. Быличкина, В. О. Литвинюк // Инновационное развитие территорий : материаллы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., Череповец, 25-27 февраля 2015 г. - Череповец : ЧГУ, 2015. - 166 с.
21. Томчук М. А. Сучасні технології обігріву будівель на основі надлишкового тепла центрів обчислення данних [Текст] / М. А. Томчук, І. П. Малініч, В. О. Литвинюк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2015", м. Вiнниця, 17-19 листопада 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 51-52.
22. Месюра В. І. Інтелектуала система управління мобільним роботом на основі нечітких нейронних мереж [Текст] / В. І. Месюра, М. А. Томчук, К. П. Ситник // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні системи і технології", Суми, 14-16 травня 2014 р. – 2014. – С. 103.
23. СумДУ
24. Березюк О. В. Перспективи тестової комп`ютерної перевірки знань студентів із дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, М. А. Томчук // Матеріали дев`ятої міжнародної науково-методичної конференції "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика". – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 217-218.
25. Беляга Р. В. Управление контрольно-измерительной системой неинвазивной диагностики [Текст] / Р. В. Беляга, К. А. Томчук, А. А. Беленький // Матеріали 6-го Всероссийского студенческого семинара “Проблемы управления”. – Москва, 1998. – Вып.3. - С. 10–12.
26. Метод та IBC неінвазивної діагностики поверхневих патологій давності тілесних ушкоджень [Текст] / В. Г. Петрук, М. А. Томчук, О. І. Моканюк // Матер. НТК “Фізичні методи та засоби контролю матеріалів і виробів “Леотес-97”. – Славське, 1997. – С. 81-82.
27. Моканюк А. И. Изучение деструкции гемоглобина в травмированных тканях с помощью спектрофотометрической ИИС [Текст] / А. И. Моканюк, Н. А. Томчук, В. Г. Петрук // Матер. НТК ,,Леотест-97``. – Славське, 1997. – С. 80.
28. Томчук М. А. Експертна система комп`ютерю - вимірювальних досліджень спектральних характеристик кристалофосфорів [Текст] / М. А. томчук, Г. Д. Петрук // Праці ІІ Української науково-методичної конференції “Комп`ютерні програми навчального призначення з хімії”. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – С. 29.
29. Метод біомедичної експрес-діагностики по спектрам дифузного відбивання з застосуванням виносного інтегреючого зонда [Текст] / В. Г. Петрук, Г. Д. Корчинський, І. В. Васильківський [та ін.] // Матеріали наукової конференції з міжнар. участю. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 237.
30. Експресний контрольно вимірювальний еомплекс інфра-червоних спектрів поглинання гуморальним тканинами [Текст] / В. Г. Петрук, М. А. Томчук, Б. О. Болюх, І. В. Васильківський // Матер. ІІІ Міжнар. НТК “Контроль і управління в техн. сист.” – Вінниця, 1995. – С. 565.